Zakopane noclegi turystyka
imprezy
 

Mi阣zynarodowy Festiwal Folkloru Ziem G髍skich - informacje.


 
 

W tym roku ju po raz czterdziesty si骴my odb阣zie si Mi阣zynarodowy Festiwal Folkloru Ziem G髍skich. Jak co roku na Dolnej R體ni Krupowej w namiocie festiwalowym spotkaj si zespo硑 z r罂nych kontynent體. Podczas tegorocznego festiwalu b阣ziemy mogli zobaczy zespo硑 z ca砮go 秝iata, kt髍e zaprezentuj widzom swoje obyczaje, muzyk, taniec, 秔iew jak r體nie stroje. W tym roku do Stolicy Tatr przyjad zespo硑 zagraniczne z Nepalu, Armenii, Bu砱arii, Gruzji, S硂wacji, W阦ier, Bo秐i i Hercegowiny, Turcji, Hiszpanii, W硂ch, Macedonii i Francji.
Festiwal pozwala zar體no mieszka馽om Podhala jak i licznie zgromadzonym turystom pozna zwyczaje i kultur ludzi z ca砮go 秝iata. Wyst阷y ocenia b阣zie jury sk砤daj眂e si z przedstawicieli r罂nych pa駍tw.
Konkursy festiwalowe podzielone s na trzy kategorie. W pierwszej kategorii tradycyjnej zespo硑 przedstawiaj zgodnie ze swoj tradycj regionaln folklor jednej miejscowo禼i, gdzie dotyczy on jednego z okres體 historycznych. W tej kategorii zespo硑 nie mog u縴wa niezgodnych z tradycj instrument體 jak r體nie stroj體. Kategoria druga dotyczy zespo丑w, kt髍e prezentuj folklor w formie artystycznie opracowanej. Folklor dotyczy jednej miejscowo禼i, a wykonawcy mog do潮czy uk砤d choreograficzny pod warunkiem, i nie jest on sprzeczny w istotny spos骲 z tradycj regionu. Podobnie jak w kategorii pierwszej zawodnicy nie mog u縴wa niezgodnych z tradycj instrument體, obcych motyw體 w ta馽ach, muzyce, 秔iewie i stroju. Kategoria trzecia - stylizowana. W tej kategorii wykonawcy prezentuj dowolny program zwi眤any z folklorem g髍skim w zakresie zar體no ta馽a jak i muzyki i 秔iewu. Repertuar nie musi dotyczy jednego regionu etnograficznego, a zespo硑 mog wyst眕i w zaprojektowanych przez siebie strojach.
Wszystkie zespo硑 konkuruj眂e w poszczeg髄nych kategoriach walcz o g丑wn nagrod festiwalow - Z硂t, Srebrn i Br眤ow Ciupag. Przyznawane s r體nie regulaminowe dodatkowe nagrody w postaci Parzenicy G髍alskiej.
W ramach festiwalu odbywa si Mi阣zynarodowy Konkurs Kapel, iewak體 i Instrumentalist體 Ludowych. Konkurs podzielony jest na cztery kategorie. Kategoria pierwsza to kapele - "Ludowe zespo硑 instrumentalne", kategoria druga i trzecia to kategoria dla solist體 - "Instrumentali禼i ludowi" i "iewacy ludowi", a kategoria czwarta to "Grupy 秔iewacze". Co roku zwyci陑cy konkursu Kapel iewak體 i Instrumentalist體 Ludowych otrzymaj Z硂te Zbyrkad硂, a od zesz砮go roku przyznawana jest nagroda specjalna - Saba硂we G甓le, kt髍 otrzyma najlepszy instrumentalista.


Do zobaczenia na festiwalu!

Serdecznie zapraszamy Zakopane 47. Mi阣zynarodowy Festiwal Folkloru Ziem G髍skich.

cofnij   |   na g髍 strony
 

 
© ...iNFO Zakopane 2012